Политика за поверителност и защита на личните данни

1. Основания за политиката на поверителност и защита на личните данни на Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие
Политиката за поверителност и защита на личните данни на Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие е основана върху изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

2. Икономически дейности на Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие, във връзка с които се събират лични данни
Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие има предмет на дейност обслужване на туристи-клиенти на комплекса, поддържане на уебстраници и други свързани икономически дейности, които предполагат събиране на лични данни. С използването на уебсайта на Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие вие се съгласявате да използвате „бисквитки“ (cookies), които ще се съхраняват във вашия браузър до изтриването им от вас. С изпращане на електронно съобщение през формата за контакт на сайта на Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие вие се съгласявате да предоставите исканите данни – име и електронна поща (email). При настаняване в Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие вие се съгласявате да предоставите личните данни, изисквани по закон за този тип дейност.

3. Видове лични данни, събирани от Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие
Във връзка с осъществяване на дейността си, Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие събира и обработва следните видове лични данни:

– IP адреси и местоположение на посетителите на уеб сайта на Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие www.pochivkastrandja.com
– имена и email-и на посетителите на уеб сайта, които изпоплзват формата за контакти в сайта www.pochivkastrandja.com
– имена, адреси, email-и, телефони, номера на лични карти, ЕГН на клиенти, които биват настанявани в комплекса
– имена, адреси, email-и, телефони, номера на лични карти, ЕГН на личния състав на Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие за нуждите на счетоводната отчетност
– имена, адреси, email-и, телефони и биографични данни на кандидати за работа в Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие.

4. Начини, чрез които Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие събира лични данни
– чрез посещение на уеб сайта на Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие www.pochivkastrandja.com
– чрез изпращане на имейли от формата за контакт в уеб сайта на Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие
– чрез изпращане на имейли от електронна поща до електронната поща на Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие
– чрез разговори по телефон между служители на Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие и потенциални и настоящи клиенти
– чрез разговори в интернет през приложения-месинджъри и социални мрежи между служители на Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие и потенциални или настоящи клиенти
– чрез попълване на данни на клиентите в документи, свързани с настаняване и ползване на услугите, предоставяни в Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие.

5. Цели, за които се събират и обработват личните данни
– функциониране на уебсайта на Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие
– проследяване на посещаемостта на уебсайта на Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие
– водене на кореспонденция с потенциални и настоящи клиенти на Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие
– попълване на документи, свързани с настаняване и предоставяне на улуги в Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие
– попълване на документи, свързани с назначаване на работа на служители и работници в Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие.

6. Сигурност и използване на събраните лични данни
Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие декларира, че никога не разкрива събраните лични данни пред трети лица и никога не използва събраните лични данни за цели, различни от декларираните по-горе. Събраните лични данни се използват единствено в процеса на икономическите дейности, провеждани от Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие.

7. Срокове на съхраняване на личните данни
Сроковете на съхраняване на личните данни зависят от целите, за които се събират и обработват данните и от спецификата на самите данни, а именно:

– „бисквитките“ (cookies), които се създават върху устройството, чрез което ползвателя посещава уебстраницата на Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие, се съхраняват докато ползвателя не ги изтрие от браузъра си.
– лични данни, получени при кандидатстване за работа се съхраняват за срок от 1 месец
– информация за IP адресите и местонахождението на посетителите на уебстраницата на Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие се съхраняват за срок от 1 година
– лични данни, получени в процеса на кореспонденция по email, през интернет приложения и телефонни разговори, се съхраняват за срок от 3 години
– лични данни, нанесени върху документи при настаняване и ползване на услугите в комплекса се съхраняват за срок от 5 години.
Сроковете на съхранение на личните данни могат да бъдат промени, съобразно с промени в действащото законодателство.

8. Права на ползвателите на уебстраницата и клиентите на Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие във връзка със събирането и обработването на личните данни от Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие
– ползвателите на уебстраницата и клиентите на Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие имат право да поискат потвърждение дали техни лични данни се събират и съхраняват от Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие
– ползвателите на уебстраницата на Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие и клиентите на комплекса имат право да поискат информация за техните личните данни, които се събират, съхраняват и обработват
– ползвателите на уебстраницата и клиентите на Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие имат право да поискат изтриване или коригиране на техните лични данни, които са неточни или непълни.

За целта е необходимо да се подаде писмено искане до Еко Комплекс „Св. Димитър“, с. Веселие, включително по електронен път, от заинтересованото лице или от упълномощено да го представлява лице.